CZ EN DE PL FR

TVRZ BOUDA LEŽÍ NA NEJROZSÁHLEJŠÍ NAUČNÉ STEZCE VĚNOVANÉ HISTORII ČS. OPEVNĚNÍ

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

 

MUZEUM ČS. OPEVNĚNÍ - DĚLOSTŘELECKÁ TVRZ BOUDA

Hlava I.

Všeobecná ustanovení
 1. Provozovatelem Muzea čs. opevnění – dělostřelecké tvrze Bouda je Společnost přátel čs. opevnění, o. p. s. (dále jen SPČO), zastoupená ředitelem Martinem Ráboněm a předsedou správní rady Jiřím Dibelkou.
 2. Přímý provoz muzea během doby otevření návštěvníkům zajišťují pověřené osoby – členové Klubu Bouda. Jim jsou podřízeni pracovníci, kteří obsluhují pokladnu a provázejí. SPČO a pověřené osoby dohlížejí na dodržování všech předpisů platných na tvrzi Bouda.
 3. Všichni přítomní ve tvrzi Bouda v rámci muzea (návštěvníci, pracovníci zajišťující chod muzea, jiné osoby) jsou povinni řídit se pokyny SPČO a pověřených osob a tímto provozním řádem.

Hlava II.

Provozní doba muzea
 1. Provozní doba muzea začíná 1. května a končí 31. října. Otevřeno je v květnu až září denně, v říjnu o sobotách, nedělích a ve státní svátek. Prohlídky podzemí tvrze v květnu, červnu, září a říjnu jsou v 11.00 h, 13.00 h a v 15.00 h. Prohlídky v červenci a srpnu jsou v době od 11.00 do 16.00 h. Až do výstupu poslední výpravy z podzemí zůstává návštěvníkům k dispozici otevřená pokladna s prodejem literatury, občerstvení a upomínkových předmětů, tj. do 17 hodin, resp. do 18 hodin.
 2. V nutných případech má pověřená osoba, SPČO nebo pokladní právo začátek prohlídky operativně pozměnit, návštěvníci však musí být o této změně informováni. Informace o změnách musí být vyvěšena u vstupu do tvrze na viditelném místě.

Hlava III.

Druhy prohlídek
 1. Dle ročního období a provozních možností se organizuje celkem šest typů prohlídek. Standardním typem prohlídky je Kompletní prohlídka, jen výjimečně jsou zajišťovány další typy prohlídek (Miniprohlídka, Klasická prohlídka, Velký okruh, Nadstandardní prohlídka, Železniční prohlídka).
 2. Miniprohlídka: S 22a « svážnice « hlavní galerií kolem strojovny « M1 « k poválečným štolám « zpět hlavní galerií bez odbočení. Prohlídka představuje 450 metrů podzemím, 26 schodů dolů a 26 vzhůru. Časová náročnost 40–45 minut.
 3. Klasická prohlídka: S 22a « svážnice « hlavní galerií kolem strojovny « M1 « kolem poválečných štol « spojovací chodbou přes kasárna « výhybna « zpět hlavní galerií bez odbočení. Prohlídka představuje 1 100 metrů podzemím, 26 schodů vzhůru a 26 dolů. Časová náročnost 65 minut.
 4. Kompletní prohlídka: S 22a « svážnice « hlavní galerií kolem strojovny « M1 « kolem poválečných štol « spojovací chodbou přes kasárna « výhybna « M2 « horní patro S 22 « nahlédnutí do vyrovnávací šachty « zpět hlavní galerií bez odbočení. Prohlídka představuje 1 550 metrů podzemím, 125 schodů vzhůru a 125 dolů. Časová náročnost 80-90 minut.
 5. Velký okruh: S 22a « svážnice « hlavní galerií kolem strojovny « M1 « kolem poválečných štol « spojovací chodbou přes kasárna « výhybna « M2 « horní patro S 22 « vyrovnávací šachta « dolní a horní patro S 21 « nouzovým východem srubu ven « exteriéry S 21 « S 23 « S 22 « pracovní šachta č. I. « S 24 « vchodem srubu S 24 dovnitř « horní patro S 24 « do podzemí « ošetřovna « galerií bez odbočení na S 22a. Prohlídka představuje 1 540 metrů podzemím, 1 000 metrů na povrchu tvrze, 251 schodů vzhůru a 366 dolů. Časová náročnost 150-180 minut.
 6. Nadstandardní prohlídka: S 22a « svážnice « strojovna « M1 « kolem poválečných štol « spojovací chodbou přes kasárna « výhybna « M2 « dolní a horní patro S 22 « vyrovnávací šachta « dolní a horní patro S 21 « nouzovým východem srubu ven « exteriéry S 21 « S 23 « S 22 « pracovní šachta č. I. « S 24 « vchodem srubu S 24 dovnitř « horní a dolní patro S 24 « do podzemí « ošetřovna « galerií bez odbočení na S 22a. Prohlídka představuje 1 600 metrů podzemím, 1 100 metrů na povrchu tvrze, 251 schodů vzhůru a 366 dolů. Časová náročnost cca 360 minut.
 7. Železniční prohlídka: S 22a « svážnice « hlavní galerií kolem strojovny « M1 « kolem poválečných štol « spojovací chodbou přes kasárna « výhybna « M2 « horní patro S 22 « nahlédnutí do vyrovnávací šachty « zpět hlavní galerií bez odbočení. Prohlídka představuje 1 550 metrů podzemím, 125 schodů vzhůru a 125 dolů. Časová náročnost 80-90 minut.
 8. Provozovatel nebo pověřená osoba určí průvodci, jakou prohlídku má s výpravou absolvovat. Pouze v nutných případech (např. časová tíseň či slabší fyzická kondice návštěvníků) dostane průvodce pokyn ke změně trasy. Návštěvníci musí být předem o změně informováni a v případě, že jde o pravidelný vstup, musí jim být poskytnuta sleva na vstupném.
 9. Nejnižší počet návštěvníků pro jednu výpravu není omezen. Pro druh osvětlení podzemí při prohlídce se však postupuje podle Hlavy IV, čl. 2.

Hlava IV.

Ceny vstupného, publikací, upomínkových předmětů a občerstvení
 1. Ceny vstupného se od 1. 4. 2019 stanovují takto:

  Klasická prohlídka
  PLNÉ VSTUPNÉ (dospělí) 90 Kč
  ZLEVNĚNÉ VSTUPNÉ (důchodci, studenti po předložení průkazu) 80 Kč
  DĚTSKÉ VSTUPNÉ (6–15 let) A VSTUPNÉ PRO ZTP
  70 Kč
  RODINNÉ VSTUPNÉ (maximálně dva dospělí + 3 děti do 15ti let) 230 Kč
  Zdarma: děti (do 6ti let), novináři na služební cestě po předložení průkazu, řidiči hromadných zájezdů, dva členové doprovodu hromadné výpravy čítající více než 15 osob.
  Mini prohlídka
  PLNÉ VSTUPNÉ (dospělí)
  60 Kč
  ZLEVNĚNÉ VSTUPNÉ (děti 6-15 let, důchodci, studenti po předložení průkazu) 40 Kč
  Zdarma: děti (do 6ti let), novináři na služební cestě po předložení průkazu, řidiči hromadných zájezdů, dva členové doprovodu hromadné výpravy čítající více než 15 osob.
   
  Kompletní prohlídka
  PLNÉ VSTUPNÉ (dospělí) 120 Kč
  ZLEVNĚNÉ VSTUPNÉ (důchodci, studenti po předložení průkazu) 90 Kč
  DĚTSKÉ VSTUPNÉ (6–15 let) A VSTUPNÉ PRO ZTP 80 Kč
  RODINNÉ VSTUPNÉ (maximálně dva dospělí + 3 děti do 15ti let) 300 Kč
  Zdarma: děti (do 6ti let), novináři na služební cestě po předložení průkazu, řidiči hromadných zájezdů, dva členové doprovodu hromadné výpravy čítající více než 15 osob.
  Velký okruh
  PLNÉ VSTUPNÉ (dospělí) 200 Kč
  ZLEVNĚNÉ VSTUPNÉ (důchodci, studenti po předložení průkazu) 170 Kč
  DĚTSKÉ VSTUPNÉ (6–15 let) 150 Kč
  Zdarma: děti (do 6ti let), novináři na služební cestě po předložení průkazu, řidiči hromadných zájezdů, dva členové doprovodu hromadné výpravy čítající více než 15 osob.
  Poznámka: Tento typ prohlídky se nedoporučuje pro děti do 10ti let, pro ZTP není tento typ prohlídky vhodný a nedoporučuje se!
  Nadstandardní prohlídka
  JEDNOTNÉ VSTUPNÉ 400 Kč
  Zdarma: novináři na služební cestě po předložení průkazu, řidiči hromadných zájezdů, dva členové doprovodu hromadné výpravy čítající více než 15 osob.
  Poznámka: Tento typ prohlídky se nedoporučuje pro děti do 10ti let, pro ZTP není tento typ prohlídky vhodný a nedoporučuje se!
  Železniční prohlídka
  PLNÉ VSTUPNÉ (dospělí) 120 Kč
  ZLEVNĚNÉ VSTUPNÉ (důchodci, studenti po předložení průkazu) 90 Kč
  DĚTSKÉ VSTUPNÉ (6–15 let) A VSTUPNÉ PRO ZTP
  80 Kč
  RODINNÉ VSTUPNÉ (maximálně dva dospělí + 3 děti do 15ti let) 300 Kč
  Zdarma: děti (do 6ti let), novináři na služební cestě po předložení průkazu, řidiči hromadných zájezdů, dva členové doprovodu hromadné výpravy čítající více než 15 osob.
 2. Ceny publikací, upomínkových předmětů a občerstvení stanovuje SPČO. Ceník je k dispozici u pokladny.
 3. Nabídka individuálních prohlídek tvrze Bouda a ceník zde:

Hlava V.

Povinnosti návštěvníků
 1. Pohyb návštěvníků ve tvrzi je možný pouze za doprovodu pověřené osoby nebo průvodce.
 2. Všichni návštěvníci jsou v celé tvrzi povinni dodržovat následující provozní a bezpečnostní opatření:
  1. zákaz kouření a odhazování odpadků či jiného znečišťování tvrze
  2. zákaz dotýkání se a manipulace s elektrickou instalací a jiným zařízením tvrze
  3. zákaz opouštění výpravy a odbočení z trasy prohlídky do nepřístupných částí tvrze
  4. zákaz sahat na exponáty a manipulace s nimi
  5. zákaz rušení výkladu a dalších výprav hlasitým hovorem a jiným hlukem v podzemí
  6. povinnost dbát zvýšené opatrnosti (svážnice, schodiště, kolejiště, odtokové kanálky atd.)
  7. při výpadku elektrického osvětlení návštěvníci zůstanou stát na místě a řídí se pokyny průvodce
  8. podnapilým osobám a osobám pod vlivem jiných návykových látek je vstup do tvrze zakázán
 3. Brát s sebou zvířata do tvrze je návštěvníkům zakázáno.
 4. Z bezpečnostních důvodů je návštěvníkům zakázán vstup do těchto prostor: celý objekt S 22a kromě vjezdu, resp. vchodu pro pěší při uzavření vjezdu mimo letní období, obě odvodňovací štoly, filtrovna, původní sál strojovny a skladu PHM, vyrubané štoly, laborační místnost dělostřelectva, sklad ručních granátů, sklad raket, nouzový východ, spodní patro šachty věže v S 22, schodiště a objekt S 23, spodní patro S 24.

Hlava VIII.

Povinnosti pracovníka v pokladně
 1. Pokladní nesmí nikoho vpustit do podzemí tvrze Bouda samostatně bez průvodce. Výjimky udělují pouze ředitel a předseda správní rady SPČO a pověřená osoba, resp. jsou uvedeny v Provozním řádu tvrze.
 2. Maximální přípustný počet všech osob nacházejících se současně ve tvrzi (v podzemí nebo uvnitř objektů) je z požárních a bezpečnostních důvodů 200. Pokladní musí mít přehled o počtu pracovníků i návštěvníků ve tvrzi. Pokud by vstupem další výpravy do podzemí byl překročen povolený počet osob, nesmí být tato výprava vpuštěna a musí počkat před vchodovým objektem.

Hlava X.

Závěrečná ustanovení
 1. Platné znění interních předpisů je k dispozici u pověřené osoby, členů správní nebo dozorčí rady SPČO a výboru KB, tento provozní řád muzea je též k dispozici u pokladny.
 2. Návštěvníci nerespektující ustanovení tohoto provozního řádu budou vykázáni z tvrze bez vrácení vstupného.
Optimalizováno pro: 800x600 | IE, Mozilla FireFox| XHTML 1.0 Transitional | CSS | Designed by: HADAPrint; PHP by tam!ko